Terms and conditions of purchase

ยูเนียนเมดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการซื้อสินค้าออนไลน์  

            ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้ "บริษัท" หมายความถึง ยูเนียนเมดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด และ"ลูกค้า" หมายความถึง บุคคล, ที่ปรึกษา, บริษัท หรือหน่วยงานใดที่มีคำสั่งซื้อกับบริษัท โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างรอบคอบก่อนการใช้งานเว็บไซต์นี้ โดยในการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือส่วนใดของเว็บไซต์ท่านตกลงว่า ท่านได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แล้วและท่านยอมรับและตกลงผูกพันตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้  

 

ข้อกำหนดทั่วไป

            1.  ท่านตกลงว่า บริษัทสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในเวลาใดๆ ตามดุลพินิจของบริษัทโดยการปิดประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมเช่นว่านั้นใน เว็บไซต์ของบริษัทโดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าและแยกต่างหาก

            2. การใช้งานเว็บไซต์นี้หรือส่วนใดในเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องของท่านภายหลัง จากที่มีการปิดประกาศแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ให้ถือว่ารับรู้และยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขนั้นแล้ว หากท่านไม่ตกลงตามการแก้ไขเพิ่มเติมเหล่านั้น ท่านสามารถยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้ได้เอง

            3.  ท่านตกลงและสัญญาว่าจะไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้ (i) ปิดประกาศ, ส่งเสริม หรือส่งสื่อหรือข้อความใดๆ ผ่านเว็บไซต์นี้ซึ่งเป็นหรืออาจเป็นการคุกคาม, ความไม่เหมาะสม, การหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหรือที่อาจเป็นการเผยแพร่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตาม กฎหมายที่ใช้บังคับหรือที่ท่านรู้หรือมีเหตุต้องสงสัยว่าจะมีไวรัสหรือส่วน ประกอบที่ทำความเสียหายอย่างใดๆ ที่อาจแทรกแซงแพร่กระจายในเว็บไซต์นี้ หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้ (ii) ใช้เว็บไซต์นี้นอกเหนือจากการดำเนินการตามนโยบายการใช้งานที่สามารถยอมรับ ได้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออย่างใดๆ , มาตรฐานอินเตอร์เน็ตที่ใช้บังคับอย่างใดๆ และกฎหมายที่ใช้บังคับอื่นใด หรือรับชม, รับฟัง, ดาวน์โหลด, พิมพ์ หรือใช้สื่อนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือ (iii) เลียนแบบบุคคลหรือองค์กรใดหรือแสดงความอันเป็นเท็จหรือแถลงข้อความอันเป็น เท็จในประการอื่นใดว่าท่านมีความเกี่ยวพันกับบุคคลหรือองค์กรใด

            4.  ผลตอบรับ, ความคิดเห็น หรือคำแนะนำใดๆ (“ข้อมูลที่เสนอ”) ที่ท่านอาจให้ไว้ซึ่งเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ โดยสมัครใจทั้งสิ้น และเราสามารถใช้งานข้อมูลที่เสนอเช่นว่านั้นอย่างอิสระตามที่เราเห็นสมควร โดยปราศจากหน้าที่อย่างใดๆ ต่อท่าน ท่านให้สิทธิเด็ดขาด, ปราศจากค่าสิทธิ, เป็นการถาวร, เพิกถอนไม่ได้ และให้อนุญาตอย่างเต็มที่กับเราในการใช้, ผลิตซ้ำ, แก้ไขปรับเปลี่ยน, ปรับ, เผยแพร่, แปล, สร้างงานสืบเนื่องจาก, จัดจำหน่าย และแสดงข้อมูลที่เสนอเช่นว่านั้นทั่วโลกในสื่อใดๆ ท่านให้สิทธิเราในการใช้ชื่อที่ท่านยื่นให้เราอันเนื่องมาจากข้อมูลที่เสนอ เช่นว่านั้น

 

ทรัพย์สินทางปัญญา

            1.  ท่านรับทราบว่า การให้บริการต่างๆ  ที่มีในข้อมูลข่าวสาร, ข้อมูล, ซอฟท์แวร์, รูปภาพ, ภาพถ่าย, วิดีโอ, ข้อความ, ภาพ, แบบอักษร, เสียง และสื่ออื่นๆ (เรียกรวมกันว่า "คอนเท้นท์") ที่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธ์, เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิทางทรัพย์สินอื่นๆ และที่สิทธิเหล่านั้นมีผลบังคับใช้และได้รับการคุ้มครองในรูปแบบ, สื่อ และเทคโนโลยีที่มีอยู่ในขณะนี้หรือในภายหลังที่มีการพัฒนาขึ้นทั้งหมด ท่านรับทราบว่า คอนเท้นท์เช่นว่านั้นทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของบริษัท และ/หรือ ผู้จัดหาของเรา ท่านไม่อาจปรับเปลี่ยน, ตัดออก, ลบ, เสริม, เพิ่มเติม, เผยแพร่, มีส่วนร่วมในการถ่ายโอนหรือการขาย, สร้างงานสืบเนื่องจาก หรือแสวงหาประโยชน์โดยวิธีใดๆ ในคอนเท้นท์ทั้งหมดหรือบางส่วน

            2.  ข้อกำหนดนี้ไม่ให้สิทธิท่านในการใช้ชื่อของบริษัทหรือเครื่องหมายการค้า, สัญลักษณ์, ชื่อโดเมน และลักษณะยี่ห้อเฉพาะของบริษัทอย่างใดๆ และท่านไม่อาจใช้สิ่งดังกล่าวมานั้นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร โดยชัดแจ้งจากเรา

            3.  การอนุญาตที่ให้แก่ท่านนั้นเฉพาะในการดาวน์โหลด, พิมพ์ หรือใช้สื่อสำหรับการใช้ส่วนตัวและมิใช่เพื่อทางการค้า โดยมีเงื่อนไขว่า ท่านต้องไม่แก้ไขปรับเปลี่ยนสื่อนั้นและว่า เราหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องถือลิขสิทธิ์และการบอกกล่าวทาง ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีในสื่อนั้น

            4.  การใช้บริการต่างๆ และคอนเท้นท์โดยบุคคลภายนอกในแง่ของข้อความเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า สินค้า และ/หรือ บริการที่เสนอที่มิได้รับอนุญาต เป็นการละเมิดสิทธิที่อาจทำให้ถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย

 

ราคาและผลิตภัณฑ์

            1.  บริษัทจะใช้ความพยายามทุกประการให้แน่ใจว่า ราคา, รายละเอียด และขนาดของผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์นี้เป็นปัจจุบัน ราคาให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำต้องบอกกล่าว และการสั่งซื้อทั้งหมดอยู่ภายใต้การยอมรับของ บริษัทโดยเป็นดุลพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวและความมีอยู่ของสต็อกสินค้าของ บริษัท

            2.  บริษัทจะใช้ความพยายามทุกประการให้แน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์ที่แสดงบนเว็บไซต์มีอยู่ในสต็อกสินค้าหากผลิตภัณฑ์หมดเป็นครั้ง คราว บริษัทสงวนสิทธิในการเสนอผลิตภัณฑ์ทางเลือกให้แก่ลูกค้าที่มีมูลค่าและระดับ ใกล้เคียงกัน หรือรอคำสั่งซื้อทั้งหมดไว้จนว่าผลิตภัณฑ์ที่ขาดนั้นจะกลับมาในสต็อกอีก ครั้งก่อนการจัดส่งสินค้าที่สั่งซื้อให้แก่ท่าน

            3.  ราคาที่เรียกเก็บในการซื้อบนเว็บไซต์นี้อาจแตกต่างจากราคาที่เรียกเก็บในร้านของเรา

            4.  ราคาที่เรียกเก็บเป็นราคาที่ใช้ในวันที่คำสั่งซื้อของท่านได้รับการยืนยัน

            5.  คำสั่งซื้อทั้งหมดอยู่ภายใต้การยืนยันการมีอยู่สุดท้ายและบริษัทสงวนสิทธิ ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อในกรณีที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างใดๆ ที่ร้องขอนั้นไม่มีอยู่ ในกรณีที่เราไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการใดในคำสั่งซื้อของท่าน เราจะแจ้งท่านทางโทรศัพท์หรือทางอีเมลล์

            6.  รูปภาพและภาพผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใน การแสดงภาพเพื่อช่วยให้ลูกค้าทราบผลิตภัณฑ์เท่านั้น ขนาด, มิติ และสีของผลิตภัณฑ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างกัน

            7. ท่านมีความรับผิดชอบในการทำให้แน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์ไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของท่าน และเป็นไปตามความต้องการส่วนตัวของท่าน เราไม่รับประกันว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะเป็นไปตามความต้องการของท่าน ท่านรับทราบว่า ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานและไม่ได้ผลิตขึ้นตามความต้องการของลูกค้า ที่เหมาะกับความต้องการพิเศษอย่างใดๆ ที่ท่านอาจมี

           

การลงทะเบียนและการรักษาความปลอดภัยของบัญชี

            1.  ลูกค้าต้องลงทะเบียนก่อนทำการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์นี้ ระหว่างที่มีการลงทะเบียน

                        ก.  ท่านต้องให้ข้อมูลในการลงทะเบียนที่ถูกต้อง, ครบถ้วน และทันสมัยกับเรา

                        ข.  ท่านอนุญาตให้เราสันนิษฐานว่า บุคคลใดที่ใช้เว็บไซต์นี้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านคือท่านหรือ บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้กระทำการแทนท่าน

            2.  ท่านต้องรับผิดชอบในการป้องกันชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านที่ท่านใช้เข้า ถึงการให้บริการต่างๆ     และสำหรับกิจกรรมหรือการปฏิบัติการใดๆ ภายใต้รหัสผ่านของท่าน บริษัทไม่สามารถและจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นนี้

            3.  บริษัทมีดุลพินิจโดยเด็ดขาดในการปฏิเสธการลงทะเบียนของลูกค้าผู้มุ่งหวัง และยกเลิกการลงทะเบียนของลูกค้าโดยเหตุใดๆ ก็ตาม

            4.  ลูกค้าต้องแจ้งฝ่ายบริการลูกค้าของ All About You ที่ 02-411-3751-3 หรือปรับปรุงข้อมูลของตัวเองได้ใน www.allaboutyou.co.th เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งในข้อมูลประจำตัวที่ท่านเคยให้ไว้ นั้น เพื่อที่เราจะได้ติดต่อสื่อสารกับท่านได้อย่างมีประสิทธิผล

            5.  ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อคำสั่งซื้อที่ทำขึ้นทุกครั้งตามการลงชื่อเข้าใช้ของ ท่านและตกลงชดใช้ให้แก่บริษัทในบรรดาสิทธิเรียกร้อง, ค่าเสียหายอย่างใดๆ ก็ตามที่มีขึ้นโดยบุคคลภายนอกซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลใดที่สั่งซื้อ ผ่านทางเว็บไซต์ด้วยการลงชื่อเข้าใช้ของท่าน

 

คำสั่งซื้อออนไลน์

  1. เมื่อท่านได้เลือกผลิตภัณฑ์ที่ท่านประสงค์จะสั่งซื้อผ่าน www.allaboutyou.co.th ท่านจะเห็น

ค่าบริการ (บนหน้าเว็บไซต์) ท่านต้องชำระค่าบริการที่รวมภาษี และค่าธรรมเนียมในการจัดส่งที่มีผลบังคับใช้อย่างใดๆ

            2.  การชำระเงินนั้นสามารถดำเนินการผ่านบัตรเครดิต, การโอนเงินทางธนาคาร, สำหรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ลูกค้าจะต้องชำระตามคำสั่งซื้อเต็มจำนวนในขณะที่มีการสั่งซื้อโดยการให้ราย ละเอียดบัตรเครดิตของท่านกับเราเพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่าน สำหรับการชำระเงินด้วยการโอนเงินทางธนาคาร ลูกค้าต้องทำการชำระเงินภายใน 7 วันนับจากมีคำสั่งซื้อใช้หลักฐานการชำระเงินและเลขที่อ้างอิงที่ถูกต้อง หากไม่ได้รับชำระเงินโดยการโอนเงินทางธนาคารภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดนั้น คำสั่งซื้อนั้นจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ท่านมีทางเลือกโดยอาจชำระเงินด้วยวิธีใดๆ ที่เราได้กล่าวไว้ว่าเป็นวิธีที่เรายอมรับได้ แต่ในกรณีใดๆ เราต้องผูกพันในการจัดหาก่อนที่เราจะได้รับการชำระเงินเต็มจำนวน บัญชีบัตรเครดิตหรือบัญชีสมาชิกต้องมีเงินหรือคะแนนของสมาชิกเพียงพอที่จะ ชำระเงินให้แก่เรา ขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบบัตรเครดิต เราสงวนสิทธิในการเสนอรูปแบบการชำระเงินและให้ท่านดำเนินการชำระเงินให้แก่ เราในรูปแบบอื่นๆ

            3.  เมื่อท่านยื่นคำสั่งซื้อต่อเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงว่า ท่านจะดำเนินการเช่นนั้นภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขปัจจุบันในวันที่ท่านยื่น คำสั่งซื้อของท่าน ท่านต้องรับผิดชอบในการพิจารณาข้อกำหนดและเงื่อนไขล่าสุดในแต่ละครั้งที่ ท่านยื่นคำสั่งซื้อของท่าน

            4.  เราไม่มีหน้าที่ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ให้แก่ท่านจนกว่าเราจะได้รับคำสั่งซื้อ ของท่าน คำสั่งซื้อจะต้องจัดทำขึ้นและเราจะต้องผูกพันทางกฎหมายในการจัดหาผลิตภัณฑ์ ให้แก่ท่านเมื่อเรายอมรับคำสั่งซื้อของท่าน การยอมรับจะเกิดขึ้นเมื่อเรายอมรับคำสั่งซื้อของท่านโดยชัดแจ้งโดย การอีเมลล์ถึงท่านในรูปแบบเอกสารอีเมลล์ที่เรียกว่า "การยืนยันคำสั่งซื้อ" ที่ระบุว่า เรายอมรับคำสั่งซื้อของท่าน

            5.  จนถึงเวลาเมื่อเรายอมรับคำสั่งซื้อของท่าน เราสงวนสิทธิในการปฏิเสธในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่าน และท่านสงวนสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อของท่าน

 *เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าโปรโมชั่น Flash Sale 

- สินค้าโปรโมชั่น Flash Sale เป็นโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันพฤหัสบดี ลูกค้าต้องแจ้งโอนก่อนเวลา 24.00 น.ของวัน และหากลูกค้าโอนเงินเกินเวลาที่กำหนด ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่โอนเงินคืนทุกกรณี แต่ให้ลูกค้าเลือกสินค้าชิ้นอื่นแทนค่ะ 

- สินค้ามีจำนวนจำกัด ทางร้านให้สิทธิ์ลูกค้าที่แจ้งโอนก่อนค่ะ 

- สินค้าโปรโมชั่น Flash Sale ไม่ร่วโปรโมชั่นส่วนลดใดๆ และไม่นำยอดไปรวมเพื่อรับโปรโมชั่น step ของแถมค่ะ

การยกเลิก

            1.  บริษัทอาจยกเลิกคำสั่งซื้อใดหากผลิตภัณฑ์นั้นไม่มีอยู่โดยเหตุใดๆ หรือเหตุอื่นใดก็ตามที่ทำให้ไม่สามารถทำการสั่งซื้อนั้นได้ เราจะแจ้งท่านหากเป็นกรณีเช่นนี้

            2. การยกเลิกคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ดำเนินการโดยวัตสันให้ดำเนินการคืนเงินในรูป แบบเช่นเดียวกับการชำระเงิน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการชำระเงินผ่านการโอนเงินทางธนาคาร การคืนเงินจะทำในรูปแบบเช็คส่วนตัว

            3.   หากท่านประสงค์ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อหรือรับทราบ ข้อมูลหรือความช่วยเหลือต่อไป กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราที่ 02-411-3751-3

 

การคืนสินค้า/การคืนเงิน

            1.  ท่านจะต้องตรวจสอบสินค้าเมื่อมีการเรียกเก็บในกรณีที่มีความขาดตกบกพร่อง และ/หรือ ความเสียหายอย่างใดๆ หากผลิตภัณฑ์ใดๆ ถูกพบว่าหมดอายุ, ขาดหาย, ไม่ถูกต้อง หรือเสียหายภายในผลิตภัณฑ์นั้นภายหลังจากที่ได้รับคำสั่งซื้อ ท่านจะต้องทำการแจ้งเราผ่านทางเว็บไซต์ อีเมลล์ หรือ โทรแจ้งเราภายใน 14 วันถัดไปนับจากวันที่ส่งมอบ มิฉะนั้น เรามีดุลพินิจในการปฏิเสธคำร้องขอและการใช้สิทธิเรียกร้องของท่านที่ส่งมา ภายหลัง 14 วันนับจากวันที่ส่งมอบ คำร้องทั้งหมดในการขอคืนจะ ได้รับการพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป และเป็นไปตามการอนุมัติของบริษัท

            2.  การคืนผลิตภัณฑ์สามารถดำเนินการจัดการได้โดยมีเหตุดังต่อไปนี้

                         ก. หากผลิตภัณฑ์หมดอายุ / ไม่ถูกต้อง / เสียหายภายในบรรจุภัณฑ์เดิมของผลิตภัณฑ์นั้นเมื่อมีการส่งมอบ

            3.  All About You ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธผลิตภัณฑ์ที่เปิดแล้วหรือใช้งานแล้ว เราไม่มีความรับผิดต่อท่านต่อความสูญเสีย, ความรับผิด, ต้นทุน, ค่าเสียหาย, ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายที่เป็นผลนั้น

            4.  สินค้าต้องถูกส่งคืนในมูลค่าราคาตามการยืนยันคำสั่งซื้อ

            5. เราไม่รับคืนสินค้าหรือคืนเงินในกรณีที่คำสั่งซื้อของท่านชำระด้วยคะแนนของสมาชิกหรือบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์

            6.  ค่าธรรมเนียมการจัดส่งไม่อาจคืนได้

            7. ค่าไปรษณีย์ส่งคืน All About You 50 บาท ณ สำนักงานไปรษณีย์ไทยแห่งใดๆ โปรดทราบว่า All About You จะคืนค่าใช้จ่าย 50 บาทหนึ่งครั้งต่อหนึ่งคน หลังจากครั้งแรกแล้ว ลูกค้าต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการส่งคืนให้กับทางไปรษณีย์เอง เว้นแต่เหตุในการคืนนั้นเป็นความผิดของฝ่าย All About You    

            8.  ในกรณีแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ 02-411-3751-3 (รวมถึงกรณีลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องหรือเสียหายจาก All About You)

            9. ในการคืนสินค้าเพื่อจัดเก็บ โปรดคืนในรูปแบบการคืนที่ครบถ้วนพร้อมใบเสร็จตัวจริง ในการส่งคืนทางไปรษณีย์ กำหนดให้ใช้รูปแบบการคืนที่ครบถ้วน โปรดทราบว่า การคืนนั้นจะมิได้ดำเนินการที่ร้านค้า เราจะดำเนินกระบวนการคืนเมื่อได้รับสินค้าที่โกดังสินค้าของ All About You เท่านั้น

การชำระเงิน

            1.  เรายอมรับการชำระเงินโดยวิธีดังต่อไปนี้

                        ก.  บัตรเครดิต : Visa, MasterCard

                        ข.  การโอนเงินทางธนาคาร ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงไทย

                        ทั้งนี้ทาง All About You ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆในกรณีความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงบัตร เครดิต, ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมการโอนเงินทางธนาคารทั้งหมด

            2.  ราคาสินค้าทั้งหมดที่กำหนดไว้ให้เป็นค่าเงินบาทไทยและเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

            3.  การชำระเงินโดยการโอนเงินทางธนาคารต้องได้รับภายใน 7 วันนับจากวันที่มีคำสั่งซื้อโดยใช้ หลักฐานการชำระเงินและเลขที่อ้างอิงที่ถูกต้อง หาก All About You ไม่ได้รับการชำระเงินภายในกำหนดเวลานี้ การสั่งซื้อนั้นเป็นอันยกเลิกและลูกค้าจะได้รับการแจ้งนี้

            4.  ในการดำเนินการทำธุรกรรมพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์ออนไลน์อย่างปลอดภัย เราวางระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Secure Socket Layer (SSL) ซึ่งเข้ารหัสลับข้อมูลและธุรกรรมของลูกค้าออนไลน์ของ เรา ด้วยการปฏิบัติการร่วมมือ ROS ระบบนี้จะไม่จัดเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้า เมื่อมีการลงชื่อออก ระบบจะเข้าไปที่เว็บไซต์เกตเวย์การชำระเงินของเราโดยตรงอีกครั้งอย่าง ปลอดภัยในการดำเนินการทำธุรกรรมให้สำเร็จ ในการตรวจสอบข้อมูลการรับรอง SSL ท่านสามารถคลิ๊กขวาที่เม้าส์และเลือก "คุณสมบัติ" & "การรับรอง"

            5.  บริษัทอาจกำหนดวงเงินเครดิตสำหรับลูกค้ารายบุคคลเป็นคราวๆ ไป และบริษัทสงวนสิทธิใน การจำกัดการขาย รวมถึงสิทธิในการปฏิเสธการขายให้แก่ลูกค้ารายใด

            6.  การชำระเงินเต็มจำนวนตามคำสั่งซื้อต้องชำระเมื่อมีการสั่งซื้อและไม่สามารถ แยกการชำระเงิน ออกเป็นหลายๆครั้งได้ หากการชำระเงินของท่านไม่สามารถประมวลผลได้ จะไม่มีการยอมรับคำสั่งซื้อใดๆ และท่านจะได้รับแจ้งให้ติดต่อกับผู้ออกบัตรของท่านเพื่อแก้ไขปัญหาใดๆ ที่เกี่ยวกับการใช้งานบัตรเครดิต ของท่าน เพื่อดำเนินการสั่งซื้อต่อไป

            7.  เราสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระเงินในคำสั่งซื้อใดๆ โดยไม่มีการบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า

            8. เราสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายออ นไลน์ในเวลาใดๆ โดยการประกาศผ่านเว็บไซต์, อีเมลล์ และวิธีอื่นใดในการติดต่อสาธารณะ

            9.  หากมีการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อใดเรียบร้อยแล้ว แต่คำสั่งซื้อนั้นไม่ได้รับการยอมรับจากเรา ท่านมีสิทธิได้รับเงินคืนผ่านวิธีการเดียวกับการชำระเงินนั้น เราไม่รับผิดชอบในความสูญเสีย, ความเสียหาย, ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ท่านหรือบุคคลใดอาจมีขึ้นในผลของความล่าช้าของกระบวนการขอคืนเงินดัง กล่าวนี้

            10.  บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์และคูปองอิเล็กทรอนิกส์ของ All About You สามารถใช้แลกได้เฉพาะในการซื้อสินค้าออนไลน์ที่ www.allaboutyou.co.th เท่านั้น บัตรกำนัลและคูปองอื่นไม่สามารถใช้ในการซื้อสินค้าออนไลน์นี้ได้ บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์และคูปองอิเล็กทรอนิกส์ของ All Abou You ไม่อาจโอนให้ผู้อื่นได้และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือถอนเป็นเงินสดได้

            11.  บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์หลายใบสามารถใช้ในการสั่งซื้อหนึ่งครั้ง

            12.  คูปองอิเล็กทรอนิกส์ให้จำกัดการใช้หนึ่งใบต่อการสั่งซื้อ

 

การส่งมอบ

            1.   ระยะเวลาในการจัดส่งให้เป็นดังต่อไปนี้

                        ก.  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใช้เวลา 1-3 วันทำการ

                        ข.  พื้นที่อื่นนอกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในประเทศไทย ใช้เวลา 3-5 วัน

            2.  ค่าจัดส่งให้เป็นดังต่อไปนี้

                        ก. ฟรี เมื่อท่านใช้จ่าย 1,000 บาท หรือมากกว่า

                        ข. เมื่อใช้จ่ายไม่ถึง 1,000 บาท เสียค่าลงทะเบียน เป็นจำนวน 35 บาท

                        ค. เมื่อใช้จ่ายไม่ถึง 1,000 บาท เสียค่าส่ง EMS  เป็นจำนวน 50 บาท

            3.  เราสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำสั่งซื้อที่ถือว่าเป็นการค้าตามสภาพ ในกรณีเช่นว่านั้น เราจะดำเนินการสอบสวนและสงวนสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อเช่นว่านั้น

            4. เราไม่ต้องรับผิดชอบต่อสินค้าที่เสียหายหรือหายไปอย่างใดสำหรับลูกค้าผู้ ที่ร้องขอให้วางสินค้าไว้นอกบ้านของเขาและภายหลังจากที่มีการส่งมอบแล้ว

            5.  เรามีความประสงค์จะให้ท่านทราบว่า เราคาดหวังว่า หากเราไม่สามารถดำเนินการได้ตามวันส่งมอบที่ท่านประมาณการไว้ได้ เราไม่ต้องรับผิดต่อท่านในความสูญเสีย, ความรับผิดต่างๆ, ค่าใช้จ่าย, ค่าเสียหาย, ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการส่งมอบที่ล่าช้านั้นทั้งนี้ภายในขอบเขตที่ กฎหมายอนุญาต

            6.  ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อสินค้าเมื่อมีการลงนาม หากลูกค้าคนใดเห็นว่าสภาพกล่องเสียหายเกินรับได้หรือเชื่อว่ากล่องวัสดุถูก แอบเปิด โปรดปฏิเสธในการลงนามรับสินค้าและแจ้งฝ่ายบริการลูกค้าของ All About You

 

เหตุสุดวิสัย

            1.  เราไม่ต้องรับผิดในการผิดต่อหน้าที่ตามสัญญานี้ของเราเมื่อเราถูกขัดขวาง หรือกีดกันจากการปฏิบัติหน้าที่ของเราโดยเหตุอย่างใดๆ นอกการควบคุมตามสมควรของเรา รวมถึง ฟ้าผ่า, เพลิงไหม้, น้ำท่วม, สภาพอากาศเลวร้ายอย่างรุนแรง, การนัดหยุดงาน, การผิดล้อม, ข้อพิพาททางแรงงาน, เหตุสุดวิสัย, สงคราม, การจราจล, ความวุ่นวายในบ้านเมือง, ความเสียหายจากการทำให้เสียทรัพย์, ความล้มเหลวของระบบโทรคมนาคมหรือคอมพิวเตอร์อย่างใดๆ , การปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ , อุบัติเหตุ (หรือโดยความเสียหายที่มีสาเหตุมาจากเหตุการณ์เช่นว่านั้นอย่างใดๆ )

 

การป้องกันข้อมูล

            1.  กรุณาอ้างถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

 

กฎหมายที่ใช้บังคับ

            1.  เงื่อนไขการใช้งานและข้อกำหนดในการให้บริการของเราให้บังคับตามและตีความ ตามกฎหมายของประเทศไทยและโดยไม่อ้างอิงกฎแห่งกฎหมายขัดกันของประเทศไทย และข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงื่อนไขการใช้งานและการให้บริการของเราให้ยื่นต่อศาลที่มี เขตอำนาจในประเทศไทยโดยเด็ดขาด การที่เราไม่บังคับสิทธิของเรานั้นไม่มีผลเป็นการสละสิทธิเช่นว่านั้น ท่านไม่อาจโอนสิทธิหรือถ่ายโอนสิทธิต่างๆ ของท่าน

            2.  เราอาจแก้ไขเงื่อนไขการใช้งานในเวลาใดๆ โดยการปิดประกาศการเปลี่ยนแปลงๆ ในเว็บไซต์นี้ เงื่อนไขการใช้งานฉบับล่าสุดให้แทนที่ฉบับก่อนหน้านี้ทั้งหมด

ข้อกำหนดปฏิเสธความรับผิด

            1.  โดยการเข้าถึงและการใช้งาน www.allaboutyou.co.th นี้ ท่านรับรู้และยอมรับว่าการใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงภัยของท่านเอง ภายใต้สิทธิใดๆ ที่ท่านอาจมีตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอย่างใดๆ และภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตอย่างเต็มที่ เราไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายโดยตรง, โดยอ้อม, ที่เกิดขึ้น, สืบเนื่อง หรือในเชิงลงโทษอย่างใดๆ หรือต่อความเสียหายในความสูญเสียผลกำไรหรือต่อความสูญเสียรายได้ที่เกิดขึ้น จากการใช้ของ, การเข้าถึงของ หรือความไม่สามารถของผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ โดยปราศจากการจำกัดของความตามที่กล่าวมาแล้วนั้น

            2.  เว็บไซต์นี้และข้อมูลและสื่อทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์กำหนดไว้ “ตามที่เป็นอยู่ในเวลานี้” ไม่เป็น การรับประกันใดในรูปแบบใดไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยปริยายหรือข้อกำหนดโดยปริยายอย่างใดๆ ในเรื่องสิทธิ, คุณสมบัติ, ความสามารถทางการค้า, ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์, ความเป็นส่วนตัวหรือการไม่ฝ่าฝืน เราไม่มีความรับผิดหรือความรับผิดชอบต่อความบกพร่องหรือการละเว้นอย่างใดๆ ในเนื้อหาของเว็บไซต์นี้

            3.  เราไม่รับผิดชอบและจะไม่มีความรับผิด (ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต) ต่อความเสียหาย หรือ ความบาดเจ็บอย่างใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอย่างใดๆ ของหรือการเข้าถึงเว็บไซต์นี้/แคตตาล็อก หรือการไม่ดำเนินการ, ความบกพร่อง, การละเว้น, การรบกวน, การลบ, ความชำรุดบกพร่อง, ความล่าช้า ในการดำเนินงานหรือการส่งผ่านข้อมูล, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไวรัส, ความบกพร่องในการติดต่อสื่อสาร, การดักการสื่อสารออนไลน์, ปัญหาโปรแกรมซอฟท์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ต่างๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการ สูญเสียข้อมูลหรือปัญหาความเข้ากันได้), การโจรกรรม, การทำลายหรือการเปลี่ยนแปลงของเว็บไซต์นี้ไม่ ว่าเป็นการผิดต่อสัญญา, พฤติกรรมบ่ายเบี่ยงอ้อมค้อม, ความประมาทเลินเล่อ หรือ, ภายใต้มูลเหตุอื่นในที่ มีผลโดยตรงหรือโดยอ้อมมาจากการเข้าถึงหรือการใช้งานอย่างใดๆ ของเว็บไซต์/แคตตาล็อกนี้ หรือการอัพโหลด, การดาวน์โหลด หรือการเผยแพร่ข้อมูล, สื่อข้อความ, รูปภาพหรือสื่ออื่นๆ หรือข้อมูลที่เป็นของหรือ มาจากเว็บไซต์นี้อย่างใดๆ

            4.   All About You อาจระงับเว็บไซต์นี้โดยเหตุใดๆ ก็ตามที่เห็นสมควร รวมถึงการซ่อมแซม, การซ่อมบำรุงหรือการเพิ่มขีดความสามารถที่วางแผนไว้ และไม่ต้องรับผิดชอบใดๆต่อท่านในการระงับเช่นว่านั้นแต่อย่างใด

            5.  All About You สงวนสิทธิในการทำการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์หรือหยุดดำเนินการในแง่มุมหรือการ ใช้งานของเว็บไซต์นี้อย่างใดๆ โดยไม่มีการบอกกล่าวเพียงการซ่อมแซม, การซ่อมบำรุงหรือการเพิ่มขีดความสามารถที่วางแผนไว้ และไม่ต้องรับผิดต่อท่านในการระงับเช่นว่านั้นแต่อย่างใด

            6.  All About You สงวนสิทธิในการทำการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์หรือหยุดดำเนินการในแง่มุมหรือการ ใช้งานของเว็บไซต์นี้อย่างใดๆ โดยไม่มีการบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า