Patom ปฐม ออร์แกนิกฟาร์ม และปฐมออร์แกนิก วิลเลจ ภายใต้การบริหารงานจากทายาทรุ่นใหม่ของสวนสามพราน ได้ตัดสินใจเปลี่ยนพื้นที่จากการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เปิดแสดงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทยในโรงละคร ที่เน้นเวทีการแสดงแบบไทย มาเป็นพื้นที่การเรียนรู้เชิงเกษตรอินทรีย์ นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้และลงมือทำได้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ จนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ปฐม ทั้งขนม เครื่องดื่ม และของใช้ส่วนตัว โดยเชื่อมั่นว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งธุรกิจของครอบครัวและยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชแบบใช้สารเคมี มาเป็นเกษตรอินทรีย์ หรือออร์แกนิก ตลอดทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต

สินค้าขายดี

close

Wishlist