Taoyeablok

กว่า 21 ปี จากจุดเริ่มต้นของ “เต่าเหยียบโลก” ผงระงับกลิ่นกายจากสมุนไพร ที่ได้รับการปรับปรุงและกลายเป็นผลิตภัณฑ์ในใจของผู้บริโภค ด้วยความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ในรูปแบบแป้ง ใช้แล้วแห้งสบาย และปกป้องกลิ่นยาวนานตลอดวัน ทำให้เต่าเหยียบโลกเป็นผลิตภัณฑ์ที่บอกกันปากต่อปากในกลุ่มผู้บริโภคทั้งออนไลน์และออฟไลน์

close

Wishlist